AzerothCore 3.3.5a
OpenSource WoW Emulator
Loading...
Searching...
No Matches
AuraScript::EffectProcHandler Class Reference

#include "SpellScript.h"

Inheritance diagram for AuraScript::EffectProcHandler:
AuraScript::EffectBase _SpellScript::EffectAuraNameCheck _SpellScript::EffectHook

Public Member Functions

 EffectProcHandler (AuraEffectProcFnType effectHandlerScript, uint8 effIndex, uint16 effName)
 
void Call (AuraScript *auraScript, AuraEffect const *aurEff, ProcEventInfo &eventInfo)
 
- Public Member Functions inherited from AuraScript::EffectBase
 EffectBase (uint8 _effIndex, uint16 _effName)
 
std::string ToString ()
 
bool CheckEffect (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex) override
 
- Public Member Functions inherited from _SpellScript::EffectAuraNameCheck
 EffectAuraNameCheck (uint16 _effAurName)
 
bool Check (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)
 
std::string ToString ()
 
- Public Member Functions inherited from _SpellScript::EffectHook
 EffectHook (uint8 _effIndex)
 
virtual ~EffectHook ()
 
uint8 GetAffectedEffectsMask (SpellInfo const *spellInfo)
 
bool IsEffectAffected (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)
 
virtual bool CheckEffect (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)=0
 
std::string EffIndexToString ()
 

Private Attributes

AuraEffectProcFnType _EffectHandlerScript
 

Additional Inherited Members

- Protected Attributes inherited from _SpellScript::EffectHook
uint8 effIndex
 

Detailed Description

Constructor & Destructor Documentation

◆ EffectProcHandler()

AuraScript::EffectProcHandler::EffectProcHandler ( AuraEffectProcFnType  effectHandlerScript,
uint8  effIndex,
uint16  effName 
)
931{
932 _EffectHandlerScript = effectHandlerScript;
933}
uint8 effIndex
Definition: SpellScript.h:82
Definition: SpellScript.h:556
AuraEffectProcFnType _EffectHandlerScript
Definition: SpellScript.h:665

References _EffectHandlerScript.

Member Function Documentation

◆ Call()

void AuraScript::EffectProcHandler::Call ( AuraScript auraScript,
AuraEffect const *  aurEff,
ProcEventInfo eventInfo 
)
936{
937 (auraScript->*_EffectHandlerScript)(aurEff, eventInfo);
938}

Member Data Documentation

◆ _EffectHandlerScript

AuraEffectProcFnType AuraScript::EffectProcHandler::_EffectHandlerScript
private

Referenced by EffectProcHandler().