AzerothCore 3.3.5a
OpenSource WoW Emulator
Loading...
Searching...
No Matches
AuraScript::EffectApplyHandler Class Reference

#include "SpellScript.h"

Inheritance diagram for AuraScript::EffectApplyHandler:
AuraScript::EffectBase _SpellScript::EffectAuraNameCheck _SpellScript::EffectHook

Public Member Functions

 EffectApplyHandler (AuraEffectApplicationModeFnType _pEffectHandlerScript, uint8 _effIndex, uint16 _effName, AuraEffectHandleModes _mode)
 
void Call (AuraScript *auraScript, AuraEffect const *_aurEff, AuraEffectHandleModes _mode)
 
- Public Member Functions inherited from AuraScript::EffectBase
 EffectBase (uint8 _effIndex, uint16 _effName)
 
std::string ToString ()
 
bool CheckEffect (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex) override
 
- Public Member Functions inherited from _SpellScript::EffectAuraNameCheck
 EffectAuraNameCheck (uint16 _effAurName)
 
bool Check (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)
 
std::string ToString ()
 
- Public Member Functions inherited from _SpellScript::EffectHook
 EffectHook (uint8 _effIndex)
 
virtual ~EffectHook ()
 
uint8 GetAffectedEffectsMask (SpellInfo const *spellInfo)
 
bool IsEffectAffected (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)
 
virtual bool CheckEffect (SpellInfo const *spellInfo, uint8 effIndex)=0
 
std::string EffIndexToString ()
 

Private Attributes

AuraEffectApplicationModeFnType pEffectHandlerScript
 
AuraEffectHandleModes mode
 

Additional Inherited Members

- Protected Attributes inherited from _SpellScript::EffectHook
uint8 effIndex
 

Detailed Description

Constructor & Destructor Documentation

◆ EffectApplyHandler()

AuraScript::EffectApplyHandler::EffectApplyHandler ( AuraEffectApplicationModeFnType  _pEffectHandlerScript,
uint8  _effIndex,
uint16  _effName,
AuraEffectHandleModes  _mode 
)
854 : AuraScript::EffectBase(_effIndex, _effName)
855{
856 pEffectHandlerScript = _pEffectHandlerScript;
857 mode = _mode;
858}
Definition: SpellScript.h:556
AuraEffectHandleModes mode
Definition: SpellScript.h:609
AuraEffectApplicationModeFnType pEffectHandlerScript
Definition: SpellScript.h:608

References mode, and pEffectHandlerScript.

Member Function Documentation

◆ Call()

void AuraScript::EffectApplyHandler::Call ( AuraScript auraScript,
AuraEffect const *  _aurEff,
AuraEffectHandleModes  _mode 
)
861{
862 if (_mode & mode)
863 (auraScript->*pEffectHandlerScript)(_aurEff, _mode);
864}

Member Data Documentation

◆ mode

AuraEffectHandleModes AuraScript::EffectApplyHandler::mode
private

Referenced by EffectApplyHandler().

◆ pEffectHandlerScript

AuraEffectApplicationModeFnType AuraScript::EffectApplyHandler::pEffectHandlerScript
private

Referenced by EffectApplyHandler().